ระบบจัดการข้อมูลงานวิจัยและบริการวิชาการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เงื่อนไขการใช้บริการและการสมัครสมาชิกในระบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


กรุณาอ่านข้อความตกลงด้านล่างนี้โดยละเอียดเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ในการเป็นสมัครสมาชิกของท่านในระบบ

  1. ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ตามจริงให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์แก่ตัวผู้สมัคร หากตรวจพบว่าข้อมูลของผู้สมัครไม่เป็นความจริง ทางผู้ดูแลระบบจะทำการระงับการใช้งานของท่านโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  2. ผู้ใดแอบอ้างหรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างสมัครสมาชิก เพื่อให้ได้สิทธิ มาซึ่งการเป็นสมาชิก ถือเป็นความผิด ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้

  3. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครที่ได้ลงทะเบียนหรือผ่านการใช้งานของระบบทั้งหมดนั้น ผู้สมัครยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิของ ผู้พัฒนาและเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ซึ่งผู้สมัครต้องอนุญาตให้ ผู้พัฒนาและเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ใช้ข้อมูลของผู้สมัคร สมาชิกในงานที่เกี่ยวข้องกับ ผู้พัฒนาและเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ

  4. ผู้พัฒนาและเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ขอรับรองว่าจะเก็บข้อมูลของผู้สมัครไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด โดยจะมินำไปเปิดเผยที่ใด และ/หรือ เพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือประโยชน์ทางด้านอื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากจะได้รับหมายศาลหรือหนังสือทางราชการ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ ผู้พัฒนาและเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ

  5. ผู้สมัครควรปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซต์ ผู้พัฒนาและเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ โดยเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัย ในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกโจรกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากสาเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้พัฒนาและเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจาก เหตุดังกล่าวทั้งหมด

ข้าพเจ้าผู้สมัคร ได้อ่านเงื่อนไขในการสมัครแล้วและยินยอมให้ ผู้พัฒนาและเจ้าหน้าที่ดูแลระบบตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และ/หรือข้อมูลอื่นๆ ใดที่ผู้สมัครระบุในการสมัครสมาชิก ถ้าผู้สมัครตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลง ดังกล่าว รวมทั้งข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆ ที่ทางผู้พัฒนาและเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเห็นสมควร


ยอมรับเงื่อนไขทุกอย่าง
ไม่ยอมรับเงื่อนไข